Geschichtswissenschaften (Bachelor)

Weiterführende Studiengänge

Geschichtswissenschaften in europ. Perspektive (Master, konsekutiv)

Geschichte (Master, konsekutiv)

Angewandte Kulturwissenschaften (Master, konsekutiv)

Historisch orientierte Kulturwissenschaften (Master, konsekutiv)