GMA

Frey, G.; Litz, L.: Wie transparent sind SFC-Programme? Proceedings of the Kongress GMA-Fachtagung Steuerungstechnik "Methodik komplexer Anwendungen", Langen, Germany, Oct. 1997; GMA-Bericht 31, pp. 75-78, 1997.